Maandag 20 mei zijn wij gesloten i.v.m. 2de Pinksterdag. Dinsdag 21 mei staan wij weer voor u klaar!

Dit is de privacyverklaring van:

Duinkerke Glas Service B.V.
Pluimenweg 5
3925 BK Scherpenzeel

Telefoonnummer: 033 – 277 46 29
E-mailadres: info@duinkerkeglasservice.nl
Website: www.duinkerkeglasservice.nl
KvK-nummer: 58263330

1. Introductie

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt door Duinkerke Glas Service B.V. Wij waarderen de interesse die u in ons bedrijf hebt getoond. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij verzamelen tijdens uw contact met ons.

2. Welke gegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Tijdens uw contact met ons kunnen wij u om de volgende persoonsgegevens vragen.

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Postadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • IP-adres;
 • Referenties;
 • Foto’s van opgeleverde projecten en door ons geleverde producten (in het algemeen staan op de foto’s geen persoonsgegevens. Ook vermelden wij in het algemeen geen persoonsgegevens bij de foto);
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

3. Waarvoor verzamelen wij deze gegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij vragen u persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Om telefonisch, per e-mail of per post contact met u te kunnen opnemen, nadat u het contactformulier op onze website hebt ingevuld of in het kader van onze dienstverlening;
 • Om goederen en diensten bij u te kunnen afleveren;
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven of brochures;
 • Voor het verzenden van offertes, orderbevestigingen, facturen en aanmaningen;
 • Om u te kunnen informeren over prijswijzigingen of andere wijzigingen in onze producten of diensten;
 • Voor het plaatsen van product- en projectfoto’s en referenties op onze website, social media en brochures;
 • In het kader van onze verdere bedrijfsvoering, waaronder het voeren van een klantadministratie, de beveiliging en het beheer van ICT-systemen;

4. Verstrekking aan derden

Wij delen uw gegevens slechts met overige derden indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5. Uw rechten

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, kunt u ons vragen om deze in te zien, bij te werken, te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen (een gedeelte van) de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij wijzen u er voor de volledigheid op dat u door ons niet wordt onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens is voor ons een wettelijke verplichting en/ of is noodzakelijk voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst. Wanneer u niet bereid bent om deze gegevens te verstrekken, dan kunnen wij in voorkomende gevallen onze producten niet aan u verkopen.

6. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben of zolang wij wettelijk verplicht zijn. Op grond van de wet zijn wij verplicht om de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze fiscale administratie gedurende een periode van minimaal 7 jaar te bewaren.

7. Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen Wij maken slechts beperkt gebruik van Google Analytics. Er wordt geen of geringe inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer. Het betreft slecht diensten die ingezet worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst.

8. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij nemen daarom alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen.

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigingen of aan te vullen en plaatsen een herziene versie op onze website.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en om gebruik te maken van uw hiervoor genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via info@duinkerkeglasservice.nl of via telefoonnummer 0342 – 462 809.